ROUTE#01
Haeundae – Marine City
NAME
Mr. Choi
Plate Number
77거 6777
NO. TIME PLACE NO. TIME PLACE
1 7:40 Haeundae Lotte APT 6  8:04  Hyundai Hyperion Haeundae
2 7:48 Daewoo Worldmark Haeundae 7  8:07  Hyundai Benecity
3 7:49 Haeundae THE SHARP ADELES
4 7:54 Daewoo Trump World Marine
5 7:56 Haeundae I’Park Arrival 08:20 School